( YOY 011 ) VITESS - Tigre Bichro (12") YoY France