( VIS 315 ) KOSH - Vicious Love (140 gram vinyl 12") 20/20 Vision