( SHUANGHUA 003 ) SHUANG HUA - N3 (12") Shuang Hua