(SHNK 111 ) SHONKY - Stromboli EP (hand-stamped 12") YYK No Label