( SEASON 07LP ) DJ SHUFFLEMASTER - Retrospective II 1995 - 2002 ( 2x12") - Shiki kyokai Japan